Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej 6.0

Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej 6.0 źródło zdjęcia:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi ogłasza od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy, w określonych branżach, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz.U z 2021 r. poz. 152) w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Dotacja w wysokości do 5 000 zł udzielana jest jednorazowo i jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał już dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy, o którą można było złożyć wniosek do 31 stycznia 2021 r.
 
Z dotacji skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy:

  • zaliczani są do mikro i małych przedsiębiorców zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku,
  • uzyskali przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej o 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
Lp. Kod PKD Nazwa kodu
1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10. 55.30.Z Pola kempingowe(włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
13. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
16. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
20. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21. 74.20.Z Działalność fotograficzna
22. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
24. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
25. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31. 85.59.A Nauka języków obcych
32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33. 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
34. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
35. 86.90.D Działalność paramedyczna
36. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
39. 91.02.Z Działalność muzeów
40. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
43. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wnioski o przyznanie dotacji składać można wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl
 

Źródło: GOV.pl

Komentarze    Brak komentarzy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.