OGŁOSZENIA

Komunikat dotyczący segregacji odpadów!!

WAŻNE!!

Szanowni Mieszkańcy,
Urząd Miejski w Gołdapi zwraca się do Państwa z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Prawidłowa segregacja w naszych gospodarstwach domowych oznacza:
– niższe koszty ponoszone przez Gminę Gołdap (czyli nas wszystkich), tj. utrzymanie obowiązujących stawek na tym samym poziomie;
– wysoki poziom recyklingu odpadów, poprzez który przyczyniamy się do ochrony środowiska itp.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 46,00 zł od jednego mieszkańca.

Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Gołdap wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych.

Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych.