OGŁOSZENIA

Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych

banknoty, pieniądze, kasa (3)

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje, iż w związku ze zmianą stopy bezrobocia na terenie powiatu gołdapskiego poniżej 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
od dnia 1 stycznia 2022 r. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni.

Wyjątek stanowią:

 • Bezrobotni powyżej 50 roku życia posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku
  do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo
  do zasiłku, z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa
  do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat,
  w tych przypadkach okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni.

W tych przypadkach okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni.