OGŁOSZENIA

Wojsko wzywa! Kwalifikacja wojskowa w Gołdapi. Kto musi się stawić?

2563

We wtorek 19 kwietnia 2022 r. na terenie powiatu gołdapskiego rozpocznie się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. realizowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 17).

Kto musi się stawić? 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku, a także ci, którzy z różnych przyczyn nie stawili się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania.

Wzorem lat ubiegłych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18. (ukończone) a 24. rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Co grozi za unikanie kwalifikacji wojskowej?

Niedopełnienie tego obowiązku bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Jak czytamy w art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

„W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”

Z jakichś przyczyn nie możesz się stawić? Koniecznie to zgłoś !

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie należy poinformować o tym właściwy terytorialny urząd miasta lub gminy.

W tym przypadku należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gołdapi:

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
Telefon
(87) 615 60 00

WAŻNE! Co powinna zabrać ze sobą osoba poddająca się kwalifikacji wojskowej?

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim potrwa do 26 kwietnia 2022 r.