OGŁOSZENIA

„W ŻYCIU DOBRE ROZDANIE, TO UŻYWEK UNIKANIE!”

„W ŻYCIU DOBRE ROZDANIE, TO UŻYWEK UNIKANIE!”

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi został zrealizowany projekt profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, o nazwie „W ŻYCIU DOBRE ROZDANIE, TO UŻYWEK UNIKANIE”. Projekt obejmował różnorodne inicjatywy edukacyjne i profilaktyczne, skierowane do uczniów z klas I-III i IV-VIII.

W ramach projektu przeprowadzono różnorodne inicjatywy edukacyjne i profilaktyczne, mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem substancji odurzających oraz promowanie zdrowych alternatyw. Jedną z głównych aktywności było organizowanie spotkań edukacyjnych z przedstawicielami policji, które miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy związane z narkotykami i alkoholem, oraz edukację na temat hejtu w Internecie. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak rozpoznawać zagrożenia oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.

Ponadto, zorganizowano konkurs na wiersz promujący zdrowy i ekologiczny styl życia. Konkurs skierowany był do uczniów klas V-VIII, aby poprzez sztukę literacką zachęcić ich do refleksji nad zdrowym stylem życia i rezygnacją z używek.

W ramach inicjatywy „Sport przeciw nałogom” odbywały się cykliczne spotkania sportowe, które miały na celu pobudzenie ducha zdrowej rywalizacji i promowanie aktywności fizycznej jako alternatywy dla uzależnień. Uczniowie uczestniczyli w różnych dyscyplinach sportowych, co miało także edukacyjny wymiar dotyczący zdrowego stylu życia.

Kolejnym elementem projektu był teatralny warsztat psychodramy „Nie jestem kukiełką – Jestem artystą”, który miał na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów poprzez odgrywanie scenek z życia codziennego. Zajęcia miały na celu także budowanie pewności siebie oraz umiejętności asertywnego reagowania na trudne sytuacje.

Arteterapia stanowiła kolejną część projektu, oferując uczniom możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę, co miało na celu zapobieganie sięganiu po substancje psychoaktywne w poszukiwaniu ekscytujących doznań. Zajęcia te były szczególnie pomocne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zorganizowano także konkurs ortograficzny „Mówię NIE, bo (nie) CHCĘ”, mający na celu nie tylko rozwijanie umiejętności ortograficznych, ale także promowanie postawy asertywności i abstynencji wśród uczniów klas IV-VIII.

Na zakończenie projektu odbyły się obchody „Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii”, podczas których uczniowie przygotowali prezentacje na temat profilaktyki uzależnień, które zostały zaprezentowane młodszym uczniom.

Projekt „W ŻYCIU DOBRE ROZDANIE, TO UŻYWEK UNIKANIE” zakończył się sukcesem i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

W ramach projektu „W ŻYCIU DOBRE ROZDANIE, TO UŻYWEK UNIKANIE” zostały zakupione materiały dydaktyczne, akcesoria, przybory pomocnicze oraz nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu: uczniom za ich zaangażowanie i kreatywność, rodzicom za wsparcie, nauczycielom za poświęcony czas, pedagogowi i psychologowi szkolnemu za cenne wskazówki oraz policji za merytoryczne wsparcie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się skutecznie zrealizować projekt i zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z nałogami. Razem udowodniliśmy, że zdrowy styl życia to najlepsze rozdanie!

Anna Przybyło

Martyna Fiszer