OGŁOSZENIA

Uzyskaj 3000 zł stypendium – bez względu na dochody! 

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

O stypendium w kwocie 3000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się:

  • mieszkańcy gminy Gołdap,
  • uczniowie uczący się lub zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej, branżowej, technikum),
  • w tym premiowane są osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku szkolnego 2023/2024, osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym, działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą, reprezentujący powiat na zewnątrz (w zakresie np. kultury, sportu).

W edycji 2024/2025 zaplanowaliśmy 4 stypendia w kwocie 3000,00 zł każde. Stypendia zostaną wypłacone do 31 października 2023 roku.

Kryteria oceny wniosku

Nauka – średnia ocen do 25 punktów
Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach do 25 punktów
Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontarystyczna; inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap do 25 punktów

Maksymalnie można uzyskać 75 punktów.

Szczegółowa punktacja dla każdej składowej oceny wniosku

Nauka:

Średnia ocen Liczba punktów
4,50 i niżej 0
4,51 – 4,70 5
4,71 – 4,85 9
4,86 – 4,99 13
5,00 – 5,20 19
5,21- 5,40 22
5,41 – 6,00 25

Osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięć Liczba punktów
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkoły 5
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu lokalnym 9
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim 14
Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym 25

Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap:

Rodzaj osiągnięć Liczba punktów
Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontarystyczna; inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap, reprezentacja powiatu na zewnątrz Maksymalnie 25 – ocenia komisja poprzez głosowanie jawne

Harmonogram programu w I naborze

Wnioski należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap). Zaplanowaliśmy następujący harmonogram naboru i oceny:

  • 24 czerwca 2024 – rozpoczęcie naboru wniosków,
  • 2 września 2024 – zakończenie I naboru wniosków (jeśli liczba wniosków przekroczy liczbę planowanych stypendiów, wówczas nie ogłosimy II naboru),
  • do 10 września 2024 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru II uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu),
  • do 25 października 2024 – posiedzenie Komisji Stypendialnej, wyłonienie stypendystów,
  • do 31 października 2024 – wręczenie stypendiów, wypłata na konta bankowe stypendystów.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium w 2024-roku – plik Word (.doc) Pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium w 2024 roku (plik PDF) Pobierz

Załącznik: kryteria oceny wniosków 2024 (plik PDF) Pobierz

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Gołdap i Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap