OGŁOSZENIA

Umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap podpisana.

24 kwietnia br., Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowę na wykonanie zadania pt.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap, realizowanego w ramach projektu „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”.- o łącznej wartości 2 059 097,23 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych został Krzysztof Świtaj prowadzący działalność pod nazwą „TOP-KOP” Krzysztof Świtaj z siedzibą w Niedrzwicy, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2023.

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działania 5.3. – „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Sauna
PK Serwis 2023
Proniek
Beauty Space
Rol-Masz
Eko-pal