OGŁOSZENIA

Uczniowie SP3 dbają o planetę zbierając baterię!

Uczniowie SP3 w Gołdapi wraz nauczycielami przedmiotów przyrodniczych prowadzą szkolna zbiórkę odpadów szkodliwych.

Baterie, bo o nich mowa są bardzo użyteczne. Jednak po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla naszego środowiska. Do produkcji ich wykorzystuje się metale ciężkie i substancje toksyczne.

Baterie po wyrzuceniu na wysypisko komunalne ulegają rozszczelnieniu, a substancje przedostają się do gleby, a potem do wód gruntowych. Dlatego należy je zbierać oddzielnie, aby zostały unieszkodliwione lub przekazane do recyklingu. Celem selektywnego zbierania odpadów szkodliwych jest uwrażliwienie młodzieży szkolnej na potrzeby i ochronę lokalnego środowiska, a także dbanie o nasze wspólne dobro.

Wrzucanie baterii do odpowiednich pojemników to mały wysiłek, a jaki wielki zysk dla środowiska i naszego zdrowia.

Nauczyciele: Urszula Becz, Anna Janonis-Klimko, Iwona Malinowska-Januszkiewicz