OGŁOSZENIA

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

22
Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r., mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.
 
Uprawnieni do złożenia wniosku
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
-za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
-za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
-warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
-we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;
Okres przyznawania świadczenia:
Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikiem za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.
Wysokość świadczenia pieniężnego:
40 zł na osobę dziennie, świadczenie wypłacane jest „z dołu”.
Gdzie i jak złożyć wniosek?
-osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9; od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 4 (parter);
-elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP.
Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
drogą pocztową;

Ważne!

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 

Niezbędne dokumenty do wypełnienia: