OGŁOSZENIA

Stoi i straszy, czy ktokolwiek zamierza coś z tym zrobić?

Pustostan przy ulicy Warszawskiej, w którym przed laty funkcjonował spichlerz zbożowy to budynek z bogatą historią. Od wielu lat stanowi miejsce spotkań (najczęściej libacji) oraz lokum dla bezdomnych.

13 września 2018 r. doszło do ogromnego pożaru, który doszczętnie zniszczył konstrukcje dawnego spichlerza, a dodatkowo stanowił poważne niebezpieczeństwo dla ludzi, oraz pobliskich budynków. Na przestrzeni lat dochodziło również do wielu mniejszych podpaleń. W 2021 roku na terenie budynku znaleziono wisielca, 64- letniego mieszkańca Gołdapi.

Dodatkowo we wnętrzu budynku, jak i wokół niego znajduje się ogrom różnego rodzaju nieczystości, które tworzą wrażenie dzikiego wysypiska.

Od lat nikt nie robi nic w celu poprawy jakości oraz bezpieczeństwa budynku, o którym mowa wyżej. Wystosowaliśmy do Gminy zapytanie odnośnie tego, kto jest odpowiedzialny za tą nieruchomość, czyją jest własnością i czy figuruje jako zabytek.

Niestety Gmina, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej nie chce udzielić informacji na temat tego jak obecnie wygląda sytuacja budynku oraz kto jest jego właścicielem.

Wiadomo jedynie, że nieruchomość jest własnością prywatną, pomimo rozległych zniszczeń wpisaną do rejestru zabytków.

Najważniejsze prawa i obowiązki posiadacza zabytkowej nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 840).

Właściciel lub posiadacz zabytku ma obowiązek – zgodnie z art. 5 ustawy – do opieki nad nim. Opieka ta obejmuje zapewnienie odpowiednich warunków np. do:

  • naukowego badania i dokumentowania zabytku;
  • prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
  • zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
  • korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  • popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Wobec tego nasuwa się tylko jedno pytanie, kiedy właściciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za rażące zaniedbanie tej nieruchomości?

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika