OGŁOSZENIA

Rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, że w dniach
od 10 do 14 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§ 7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

Dokumenty należy składać:

Biuro projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku
sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk
tel. 87/621-78-78
(czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1530-1930)

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne we wtorek i czwartek w godz. 1530-1930)

Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć drogą pocztową na adres biura projektu. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.