Przyszły policjant szkoli się w pandemii krócej niż strażnik gminny

Przyszły policjant szkoli się w pandemii krócej niż strażnik gminny źródło zdjęcia: Fot. Agencja Gazeta

Kurs podstawowy policjantów jest w dobie pandemii koronawirusa krótszy od kursu podstawowego strażników gminnych. Chodzi o pierwsze szkolenie funkcjonariuszy, po którym trafiają do służby. Policyjny kurs został skrócony z uwagi na pandemię decyzją komendanta głównego.

Jak donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, minimalna długość kursu strażników gminnych to 492 godziny, kurs podstawowy policjantów trwa natomiast obecnie jedynie 485 godzin.

Na czas pandemii skrócono go z pół roku do mniej więcej 2,5 miesiąca.

Oba szkolenia – choć różne, bo przygotowujące do różnych obowiązków – mają zbieżne niektóre elementy.

I tak, co ciekawe, strażnicy gminni mają na przykład więcej godzin zajęć z zakresu ruchu drogowego czy postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Przedmiot Liczba godzin
Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)  9
Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) 10
Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń 20
Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń 20
Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 45
Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym 20
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich 8
Elementy kryminalistyki 6
Podstawowe elementy psychologii 20
Wybrane zagadnienia z prewencji 30
Użycie środków przymusu bezpośredniego 10
Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów 7
Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów 8
Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 32
Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji 60
Wybrane zagadnienia z łączności 2
Udzielanie pierwszej pomocy 20
Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku
w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 5
Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej) 160
OGÓŁEM 492

Plan szkolenia policjanta

Elementy wstępu do prawoznawstwa 2
Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 12
Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 38
Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych 3
Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin 5
Przyjęcie informacji o przestępstwie 7
Przesłuchanie świadka 5
Historia Policji, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna 6
Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu 1
Posługiwanie się środkami łączności radiowej 10
Legitymowanie osób 13
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego 11
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej 13
Udzielanie pierwszej pomocy 30
Zatrzymanie osoby 14
Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku oraz sprawdzenie prewencyjne osoby 6
Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy 8
Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty 3
Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie 51
Pełnienie służby patrolowej 4
Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji 8
Podstawy pracy operacyjnej 2
Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości 2
Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby 6
Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości 2
Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego 2
Osoba informująca 4
Wykorzystanie międzynarodowych kanałów wymiany informacji 4
Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych 6
Pełnienie służby konwojowej 7
Podstawy ruchu drogowego 6
Pełnienie służby na drogach 2
Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół 6
Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego 4
Kontrola uczestników ruchu drogowego 8
Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia 2
Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe 8
Czynności wyjaśniające 1
Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie 5
Wniosek o ukaranie 4
Zastosowanie postępowania przyspieszonego 3
Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy Ceremoniału Policyjnego 3
Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych 8
Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym 3
Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji 3
Podstawy szkolenia strzeleckiego 11
Strzelania przygotowawcze i statyczne 16
Strzelania szybkie 8
Strzelania dynamiczne 8
Strzelanie sytuacyjne 8
Egzamin strzelecki 6
Kształtowanie sprawności fizycznej 6
Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego 20
Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych 17
Odpieranie ataków na policjanta 14
Bezpieczeństwo osobiste policjanta 20
Ogółem 485

Źródło: RMF24

Komentarze    Brak komentarzy