OGŁOSZENIA

Projekt budżetu Gminy Gołdap na rok 2024 gotowy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przekazał w ustawowym terminie Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wojciechowi Hołdyńskiemu projekt budżetu miasta na rok 2024 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z prawem dokumenty zostały również przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na rok przyszły odbędzie się podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.

To będzie bardzo dobry budżet na trudne czasy.

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2024 rok ustalony został w kwocie 131 913 305,05 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 887 408,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 025 896,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 77,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,76% wydatków ogółem.

Mieszkańców z pewnością interesują również planowane do realizacji inwestycje.

W 2024 roku najwyższe nakłady zaplanowaliśmy w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym ulicy Polnej, dokończenie ul. Wczasowej, przebudowy drogi w miejscowościach: Dzięgiele i Rożyńsk Mały, Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka.

Dokończenie i realizacja nowych zadań związanych z budową sieci wodociągowych, budową zakładu przyrodoleczniczego oraz odnowieniem zabytkowych obiektów. W budżecie znalazły się zadania związane z rozwojem nowych produktów turystycznych (ścieżki rowerowe i szlaki), świetlicami wiejskimi oraz obiektów sportowych.

Gmina planuje również zakup mieszkań, na które czekają nasi mieszkańcy.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Z myślą o nowej perspektywie finansowej UE i pozyskiwaniu kolejnych funduszy zewnętrznych, zabezpieczyliśmy również środki na wkład własny i koszty przygotowawcze.

„Przed nami budżet, w którym skoncentrowaliśmy się na realizacji celów ważnych dla sukcesywnego rozwoju naszej gminy. Dziękuję kierownikom wydziałów, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap oraz w szczególności Pani Skarbnik i całemu Wydziałowi Finansów i Budżetu za wytężoną pracę” – mówi Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.