OGŁOSZENIA

Powiat gołdapski zajął IV miejsce w rankingu nielegalnych zatrudnień cudzoziemców

Funkcjonariusze z Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W pierwszych dwóch miesiącach br. przeprowadzili 29 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami kontrolnymi objęli 422 obcokrajowców i stwierdzili, że 86 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy- 51%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini- 33%, na trzecim Gruzini- 10%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami. 

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej- 29%. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa usługowe- 24%. W branży transportowej, rolniczej i turystyce po 9%. W handlu, gastronomii, budownictwie oraz w firmach pośredniczących w zatrudnianiu po 5%.

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim- 27%, mrągowskim- 17%, ełckim- 15%, gołdapskim- 11%. Natomiast w giżyckim, iławskim i oleckim po 7%, a w piskim, ostródzkim i braniewskim po 3%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 29 tys. zł.

W ramach realizowanych kontroli Straż Graniczna coraz częściej ujawnia przypadki składania przez cudzoziemców wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do właściwego miejscowo wojewody po upływie legalnego pobytu na terytorium Polski bądź składania wniosków zawierających braki formalne, które pozostają nierozpatrzone.

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz przedłużenie okresu legalnego przebywania cudzoziemca na terytorium RP regulują m.in. przepisy art. 105 i 108 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Więcej informacji w przedmiotowym zakresie na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy

 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023