OGŁOSZENIA

Powiat Gołdapski przystąpił w 2022 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

powiat gołdapski, starostwo, powiat, gołdap, starosta, urząd, (1)

Powiat Gołdapski przystąpił w 2022 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cele i adresaci programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami są:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub równoważne.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności.

W ramach w/w Programu planuje się objęcie wsparciem asystenta 4 dzieci oraz 7 osób dorosłych.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta, lub ich opiekunowie zobowiązani są złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi niżej załączone dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

-Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika
-Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
-Deklarację uczestnika
-Klauzulę informacyjną w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA NA STRONIE:

https://powiatgoldap.pl/powiat-goldapski