OGŁOSZENIA

Podatek od nieruchomości w wysokości maksymalnej

Bez tytułu

Dzisiaj ( 25.10.2022r.) odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi, na której dyskutowano na temat podatku od nieruchomości.

Decyzja – choć nie jednogłośna – oficjalnie zapadła.

Od 1 stycznia 2023 w Gołdapi obowiązywać będą podatki od nieruchomości w wysokości maksymalnej.

Za przyjęciem uchwały było 10 radnych tj.: Marian Chmielewski, Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski, Monika Wałejko

Przeciw przyjęciu uchwały był radny: Andrzej Tobolski

Od głosu wstrzymali się tj.: Wioletta Anuszkiewicz, Marian Mioduszewski, Anna Staroszczuk-Luto

Nieobecny na posiedzeniu: Zbigniew Mieruński

Podatki od nieruchomości od 1 stycznia 2023 r. :

od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych –  1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16zł od 1m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 61 groszy od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.