OGŁOSZENIA

„Piękny jest świat, gdy nałogów brak” w 2 a

Uczniowie klasy 2 a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi uczestniczyli w zajęciach „Piękny jest świat, gdy nałogów brak” zorganizowanych w celu promowania pozytywnych postaw w walce z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

W warsztaty arteterapii dla uczniów stanowią część programu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, znany jako „W Życiu Dobre Rozdanie, To Używek Unikanie!” Projekt skupia się na edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji odurzających oraz uzależnień behawioralnych. Udział w programie pomaga w kształtowaniu świadomości uczniów, ale także podkreśla zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w promocję zdrowego trybu życia.

Podczas zajęć profilaktycznych wykorzystano elementy arteterapii. Drugoklasiści aktywnie zaangażowali się w projekt, co zaowocowało pięknymi pracami plastycznymi. Spontaniczna twórczość, radość z tworzenia i satysfakcja z ukończonej pracy wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wpływają na kształtowanie obrazu samego siebie. Dzieci uczyły się planowania, wyrażania treści i emocji w kreatywny sposób, dostrzegając swoje własne zdolności i artystyczne umiejętności.

Na „kamykach”, wykonanych z masy plastycznej, uczniowie malowali hasła i obrazki dotyczące profilaktyki uzależnień oraz promujące zdrowy tryb życia. Po ukończonych zajęciach dzieci zabrały swoje dzieła, które następnie przekazywały swoim rodzicom, dziadkom, starszemu rodzeństwu czy koleżankom i kolegom, aby w ten sposób upowszechniać wiedzę na temat negatywnego wpływu używek na zdrowie.

Projekt finansowany jest z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Jastrzębskiej za przeprowadzenie bardzo interesujących i twórczych zajęć z arteterapii w klasie 2 a SP 5.

Anna Przybyło

Martyna Fiszer