OGŁOSZENIA

Oświadczenie Spółek Iryd i Kensus

STANOWISKO WOBEC NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ PANA TOMASZA LUTO W RAMACH KAMPANII WYBORCZEJ, NARUSZAJĄCYCH DOBRE IMIĘ
SPÓŁEK IRYD I KENSUS I WPROWADZAJĄCYCH OPINIĘ PUBLICZNĄ W BŁĄD


(1) Działając w imieniu Iryd sp. z o.o. z siedzibą Niedrzwicy („Iryd”) oraz Kensus sp. z o.o. sp.k. w Niedrzwicy („Kensus”), wobec wypowiedzi Pana Tomasza Luto zawartej w nagraniu „Trochę długo, ale proszę wysłuchać do końca, pozdrawiam”, opublikowanym na portalu Facebook w dniu 14 marca 2024 r. g. 13:31, w której Pan Tomasz Luto wskazuje jakoby spółki Iryd i Kensus lub ich władze dążyły do wybudowania na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie gminy Gołdap ani w całej gminie Gołdap „spalarni odpadów czy też materiałów niebezpiecznych”, stanowczo wskazujemy, że są to informacje nieprawdziwe i naruszające dobre imię spółek Iryd i Kensus i wprowadzają opinię publiczną w błąd na cele prowadzonej przez Pana Tomasza Luto kampanii wyborczej.

(2) Po pierwsze, ani Iryd ani Kensus nie planowały, ani nie planują realizacji inwestycji w zakresie budowy „spalarni odpadów czy też materiałów niebezpiecznych”.

(3) Pod drugie, Kensus zrealizował nowoczesną, ekologiczną inwestycję w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów o kodzie 03 01 051 czyli trocin, wiór, ścinków, drewna i płyt wiórowych, które nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie jest to jakakolwiek forma spalarni odpadów czy też materiałów niebezpiecznych. Instalację tę Kensus zrealizował (o czym szczegółowo niżej) za zgodą Pana Tomasza Luto – działającego jako Burmistrz Gołdapi.

(4) Instalacja termicznego przekształcania odpadów drewnianych nie jest spalarnią odpadów, a tym bardziej nie jest spalarnia odpadów niebezpiecznych. Jest to instalacja, która ma na celu przetwarzanie własnych poprodukcyjnych odpadów drewnopochodnych, klasyfikowanych wg. stosownych przepisów jako inne niż niebezpieczne, w technologii wysokotemperaturowego termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej. Jest to nowoczesna, ekologiczna wysokotemperaturowa technologia termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych, charakteryzująca się zredukowaną do śladowych ilości emisją gazów i pyłów oddawanych do powietrza. Instalacja ta pozwala – zamiast składowania i zewnętrznej utylizacji własnych poprodukcyjnych odpadów drewnopochodnych – na ich spalenie i wykorzystanie tak powstałej energii cieplnej na potrzeby przedsiębiorstwa Kensus. Uzyskana w ten sposób energia cieplna zastępuje przy tym konieczność pozyskiwania energii cieplnej z innych źródeł (w naszym przypadku z konwencjonalnych wysokoemisyjnych i nieekologicznych kotłowni węglowych). Instalacja ta pracuje głównie w sezonie grzewczym. Pyły powstające w czasie procesu spalania odpadów drewnopochodnych są wychwytywane i zatrzymywane przy wykorzystaniu wysokowydajnego systemu oczyszczania gazów odlotowych, tj. w będących integralnymi elementami tej instsalacji, multicyklonie i elektrofiltrze. Powstałe, oczyszczone gazy odlotowe, głównie w postaci pary wodnej, oddawane są do atmosfery. Cały proces jest monitorowany przy wykorzystaniu zainstalowanej specjalistycznej, zawansowanej technologicznie aparatury pomiarowej w systemie 24/7, zarówno przez pracowników firmy, posiadających do tego stosowne, wymagane prawem uprawnienia, jak i zdalnie przez WIOŚ.

(5) Po trzecie, co najistotniejsze, instalacja termicznego przekształcania odpadów drewnianych na terenie Kensus została uznana przez Burmistrza Gołdapi w decyzji z dnia 20 maja 2020 r. (GPO.6220.3.2020) za instalację, której wybudowanie i funkcjonowanie nie będzie oddziaływać na  środowisko i dla której realizacji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

(6) Instalacja ta została uznana przez Burmistrza Gołdapi za nieszkodliwą dla środowiska i nie tylko zgodną z przepisami prawa o ochronie środowiska, ale wręcz za sprzyjającą ekologii na skutek działania polegającego na ograniczeniu wytwarzanych odpadów i ich 1 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) emisji. Instalacja ma na celu przetworzenie odpadów drewnopochodnych w produkt korzystny
– energię cieplną, zatem zminimalizowanie ilości odpadów, przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii bezpiecznej dla środowiska. Wyciąg z decyzji poniżej: 

(7) Z przywołanej decyzji wynika wprost, że termiczne przekształcanie odpadów nie będzie wpływać negatywnie na tereny przyległe ani znacząco oddziaływać na klimat i roślinność. Sama inwestycja zakłada odzysk ciepła, co stanowi pozytywny aspekt funkcjonowania instalacji i jest zgodne z celami jakie Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 i 20282 wyznacza dla gospodarki odpadami.

(8) Podsumowując, informacje zawarte w ww. wypowiedzi są w oczywisty sposób nieprawdziwe. Pan Tomasz Luto mając wiedzę o wydaniu przez siebie, jako Burmistrza Gołdapi, decyzji GPO.6220.3.2020 zezwalającej na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, w oczywisty sposób wprowadza opinię publiczną w błąd i zaprzecza swoim wcześniejszym działaniom. Pan Tomasz Luto, na potrzeby kampanii wyborczej chce jednocześnie zdyskredytować Iryd i Kensus oraz wzbudzić wśród mieszkańców Gołdapi poczucie zagrożenia rzekomą budową „spalarni”. W świetle powyższego prawda jest jednak taka, że instalacja Kensus nie jest jakąkolwiek „spalarnią odpadów czy też materiałów niebezpiecznych”, a instalacją ekologiczną, której istnienie uprzednio sam zaakceptował Pan Tomasz Luto jako Burmistrz Gołdapi.

(9) Kensus i Iryd z przykrością i niezrozumieniem przyjmują tego typu działania Pana Tomasza Luto. Wygenerowanie „sztucznego problemu” i „poczucia zagrożenia” mieszkańców Gołdapi, kosztem gołdapskich przedsiębiorców, na prywatne cele kampanii wyborczej, spotka się ze
stanowczym sprzeciwem firm Iryd i Kensus oraz z odpowiednim działaniem prawnym.


2 Przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r., M.P. 2022, poz. 1030 oraz przyjęty
uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r., M.P. 2023, poz. 702