OGŁOSZENIA

Nowe świadczenie pieniężne dla sołtysów i byłych sołtysów

Szanowni Państwo,
1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33741/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.html

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.