OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych (zwanych dalej także ,,wnioskodawcami”), będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym na terenie Gminy Gołdap. 

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Gołdap i trwających nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z zastrzeżeniem, iż termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków złożonych w naborze do momentu rozliczenia oraz wypłaty dofinansowania zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gołdap” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr 1829/III/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 marca 2023 r.

Termin składnia wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym od 27 marca 2023 r. do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków w WFOŚiGW.

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz