OGŁOSZENIA

Na jakich zasadach funkcjonują i jakie są koszty utrzymania tzw. „wytrzeźwiałek”?

W związku z podwyżkami kosztów pobytu w gołdapskim PDOZ ( Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych i Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia) postanowiliśmy zadać kilka pytań odnośnie jego funkcjonowania. 

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, takowych pomieszczeń na naszej komendzie jest pięć. Cztery są dwuosobowe, a jedno przeznaczone jest dla jednej osoby. 

Koszty utrzymania PDOZ wynoszą około 2300 zł miesięcznie i obejmują wyżywienie osób zatrzymanych, pranie pościeli, badania lekarskie. 

Nie wliczono w nie tak zwanych kosztów własnych-ponoszonych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych np. służba dyżurnego PDOZ, sprzątanie pomieszczeń.

Miesięcznie na naszą komendę średnio 12 osób jest doprowadzanych w celu wytrzeźwienia. Nie jest tajemnicą, to że ” klienci „często nie uiszczają opłat za swój pobyt. Zapytaliśmy więc, co się dzieje w takich przypadkach

Jak się okazuje, mają oni możliwość:

  • umorzenia należności w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
  • umorzenia należności w części,
  • odroczenia terminu spłaty całości albo części należności
  • rozłożenia na raty płatności całości albo części należności

w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczym, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

Jeśli dany „klient” z takowej możliwości nie skorzysta i nie uiści opłaty KWP w Olsztynie podejmuje czynności mające na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez uprzedniego doręczenia upomnienia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opłata za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostce Policji jest niepodatkową należnością budżetową stanowiącą dochód budżetu państwa.

Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika