OGŁOSZENIA

Myślisz o służbie w niebieskim mundurze? Sprawdź się na torze sprawnościowym.

Już jutro ( 18.11) o godz. 16:00 gołdapscy i oleccy policjanci ponownie organizują cykl spotkań z kandydatami chętnymi do wstąpienia w szeregi formacji. Instruktorzy będą prowadzić zajęcia sportowe, które przygotują rekrutów do pokonania testu sprawności fizycznej.

Jest to jeden z etapów rekrutacyjnych, który nie należy do najłatwiejszych. Na przebiegnięcie całego toru i zaliczenie wszystkich ćwiczeń kandydat ma maksymalnie 1 min 41 s.

Jeśli marzysz o służbie w niebieskim mundurze – nie zwlekaj i już dziś podejmij odpowiednie kroki, aby wstąpić w szeregi Policji.

Zajęcia odbędą się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W trakcie spotkania instruktor dokładnie omówi poszczególne elementy toru oraz osobiście zaprezentuje technikę prawidłowego sposobu ich wykonania.

Niewątpliwie, zwróci też uwagę na najczęściej popełniane błędy i udzieli odpowiednich wskazówek. Policyjny trener sprawdzi możliwości kandydatów i poprawi wszelkie błędy techniczne, tak by na właściwym egzaminie poprawnie wykonywali wszystkie ćwiczenia.

Kto ma szansę na służbę w Policji? Oto warunki, jakie musi spełnić kandydat:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • posiadanie odpowiedniej zdolności.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zastanawiasz się jak wygląda etap rekrutacyjny?

Cały proces rekrutacyjny rozpoczyna się z dniem złożenia kompletu wymaganych dokumentów, w których skład wchodzi:

  • podanie o przyjęcie do służby w policji – tutaj wskazujemy konkretną jednostkę, w której chcielibyśmy pełnić służbę,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
  • kserokopie dyplomów i świadectw, które potwierdzają nasze wykształcenie.

Dodatkowo obowiązkowe jest przedstawienie dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej, jeżeli kandydat odbywał służbę.

Kolejnym etapem rekrutacji jest TEST WIEDZY OGÓLNEJ, który składa się z 40 pytań. Jest to test wyboru. Pytania dotyczą głównie funkcjonowania władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej, ale również bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe pytania do testu znajdziemy na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następny etap w procesie rekrutacyjnym stanowi TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. Aby do niego przystąpić kandydat musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie.

Po pozytywnym zakończeniu tego etapu przychodzi czas na BADANIA PSYCHOLOGICZNE. Dzięki nim określane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe ochotnika do wstąpienia w szeregi Policji. Podczas takiego badania należy odpowiedzieć na pytania w formie testu komputerowego oraz przeprowadzić indywidualną rozmowę z psychologiem.

Dodatkowo, podczas rekrutacji, na każdego kandydata zostaje uzupełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego. Pozytywny wynik ankiety upoważnia rekruta do dostępu do informacji niejawnych. Negatywny wynik któregokolwiek z etapów wiąże się z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego.

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Fotowoltaika