OGŁOSZENIA

LXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi 

Dziś (26.02) o godzinie 13:00 rozpocznie się LXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z sesji dostępna będzie: https://esesja.tv/transmis…/654/rada-miejska-w-goldapi.html

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)

2. Przedstawienie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29.12.2023 r.; 10.01.2024 r.; 02.02.2024 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym

5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1 ) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (okręg Bałupiany)

2 ) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (okręg Gołdap)

3 ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gołdap

4 ) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

5 ) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2024″

6 ) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi na 2024 rok

7 ) rozpatrzenia petycji z dnia 11 października 2023 r.

8 ) rozpatrzenia petycji z dnia 30 listopada 2023 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizynej za 2023 rok

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok

9. Przedstawienie sprawozdania za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap

10. Informacja w sprawie Zakładu Przyrodoleczniczego

11. Interpelacje radnych

12.. Zapytania radnych

13. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie sesji

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.