OGŁOSZENIA

LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi 

Dziś (26.02) w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi, o godzinie 13:00 rozpoczęła się LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Obrady tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński, następnie stwierdzono prawomocność obrad (kworum) i przedstawiono porządek posiedzenia. Zatwierdzono również protokoły z poprzednich sesji. Radni procedowali nad 8 projektami uchwał. Głosowano m.in. nad:

– wyrażeniem zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (okręg Bałupiany)

– wyrażeniem zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony (Okręg Gołdap)

Obie uchwały podjęto jednogłośnie.

Za głosowało 14 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mieruński Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.

– zmianą uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

Zmiana spowodowana jest doprecyzowaniem zasad opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, poboru opłaty dodatkowej oraz koniecznością wprowadzeniem dodatkowych przepisów porządkowych.

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

–  przyjęciem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2024″

Program określa zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności. Swoim zakresem obejmuje m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów posiadających właścicieli.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W związku ze złożoną petycją, we wrześniu 2023 roku jednym z punktów dzisiejszej sesji było przedstawienie informacji w sprawie Zakładu Przyrodoleczniczego. Aktualną sytuację związaną z dokończeniem budowy ZPL w Gołdapi przedstawił Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto.

 http://apiesesja.goldap.pl/3466

Przypominamy, że relacja z sesji dostępna będzie na portalu esesja.tv.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.