OGŁOSZENIA

LXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi 

LXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpoczęła się 25 kwietnia br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 13:00. Po sprawdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku obrad radni przyjęli protokół z sesji z dnia 28.03.2023 roku.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto udzielił informacji dotyczącej pracy między sesjami, a Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński przedstawił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji rozpatrywano 7 projektów uchwał w sprawach:

 1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040

 • za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.

 • wstrzymało się od głosu 2 radnych: Chmielewski Marian, Tobolski Andrzej.

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

 • za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.

 • wstrzymało się od głosu 2 radnych: Chmielewski Marian, Tobolski Andrzej.

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

Pomimo tak ważnych dla miasta i jego mieszkańców zmian w budżecie, w głosowaniu wstrzymali się radni: Andrzej Tobolski i Marian Chmielewski.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów m.in. w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi do programu Erasmus + oraz realizacją zadania pod nazwa „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

3) obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Projekt został wycofany z obrad, zostanie on rozpatrzony w innym terminie.

4) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2022

W świetle analizy przeprowadzonej w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zarekomendowano najważniejsze kierunki, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej t.j:

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w Gminie Gołdap w zakresie usług społecznych, przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do stworzenia katalogu usług społecznych – zaplanowanie kompleksowych działań i zapewnienie wysokiej jakości usług,
 • wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • poszerzenie działań służących aktywizacji – zawodowej ( osób pozostających bez pracy), społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej,
 • rozwój działań służących wspieraniu rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczych,
 • rozwój środowiskowych systemów wsparcia osób starszych, niesamodzielnych, chorych w miejscu ich zamieszkania,
 • konieczność podejmowania działań interdyscyplinarnych na rzecz profesjonalnej pomocy, a w szczególności osobom dotkniętym przemocą domową,
 • systematyczna weryfikacja potrzeb materialnych, socjalno-bytowych i zdrowotnych mieszkańców zagrożonych sytuacją kryzysową i na bieżąco podejmowanie stosownych działań, aby zapewnić ciągłość wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących.
 • Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

5) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jako jednostka organizacyjna Gminy Gołdap funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest Statut.

Zmiana Statutu związana jest z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania prawnych zapisów Statutu. Celem zmiany jest dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa.

Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

 6) wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

Zgodnie z uchwałą określającą wykaz kąpielisk na terenie gminy Gołdap w 2023 r. wyznaczono: Kąpielisko „Plaża Miejska” nad wydzielonym fragmentem jeziora Gołdap, zlokalizowane przy Promenadzie Zdrojowej 14 w Gołdapi. Czas trwania sezonu kąpielowego: od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt został przyjęty jednogłośnie (13 głosami).

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony

 • część działki o numerze ewidencyjnym 1257/13, o powierzchni 4,57 ha, obręb 0002 Gołdap 2, będącą własnością Gminy Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00006290/2, przeznaczonej pod uprawy rolne – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały;
 • część działki o numerze ewidencyjnym 1229/23, o powierzchni 1,70 ha, obręb 0002 Gołdap 2, będącą własnością Gminy Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00016407/9, przeznaczonej pod uprawy rolne – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały.

za głosowało 11 radnych: Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Makarewicz Zbigniew, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia,Tobolski Andrzej, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek.

Przeciw głosował 1 radny: Chmielewski Marian

wstrzymał się od głosu 1 radny: Mioduszewski Marian

Nieobecni radni: Anuszkiewicz Wioletta, Mieruński Zbigniew.

 

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Proniek
Niebo w Gębie
Fotowoltaika
PK Serwia
Rol-Masz
Drzewka Perfekt Abies
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Eko-pal