Konkurs Literacki: Gołdap – bliska sercu

Konkurs Literacki: Gołdap – bliska sercu źródło zdjęcia:

  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi organizuje konkurs literacki objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi. W dalszej części artykułu znajdują się szczegółowe informacje. 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.sp5goldap.cal.pl

I Cele konkursu

– propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych rodzinnego miasta,

– inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,

– rozwijanie talentów literackich,

– rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności,

– kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności,

uczczenie Jubileuszu 450-lecia Nadania Praw Miejskich Gołdapi.

II Zasady konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Gołdap.

2. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:

I kategoria – klasy I – III

II kategoria – klasy IV – VIII

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie wiersza na temat Gołdapi. Każdy z uczestników może

przekazać jeden wiersz.

 1. Wiersze mogą zawierać elementy: znane postacie i legendy o Gołdapi, historia miasta, położenie geograficzne, kultura, przyroda, tradycje, subiektywne postrzeganie miasta.

 2. Wiersz musi zawierać minimum 12 wersów.
 3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
 4. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Wiersz powinien być dostarczony w formacie A4, napisany ręcznie lub komputerowo (dopuszcza się ozdobienie pracy tematycznym rysunkiem). Pracę należy opisać na odwrocie drukowanym pismem – – imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła.
 6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

III Termin i miejsce oddawania prac

 1. Termin składania prac upływa 15 czerwca 2020 roku.

 2. Pracę należy dostarczyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap.

IV Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2020 r.

 2. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.
 3. Nagrody dla klas zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w 2 kategoriach wiekowych.
 4. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród oraz upominków nastąpi podczas uroczystości obchodów Jubileuszu 450-lecia Nadania Praw Miejskich Gołdapi – jesienią.

V Kryteria oceny

 1. Zgodność z tematem.
 2. Samodzielność pracy.
 3. Pomysłowość i  oryginalne ujęcie tematu.
 4. Wartość merytoryczna  wiersza: konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe.

 

 

VI Zasady przetwarzania danych osobowych oraz regulacje dotyczące praw autorskich

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap, adres e-mail: sp5np@wp.pl, zwana dalej Administratorem lub Organizatorem.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.

 3. Uczestnicy konkursu (ich rodzice / opiekunowie prawni) przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa szkoły i klasa oraz wizerunek.

 4. Uczestnicy konkursu (ich rodzice / opiekunowie prawni) przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dane osobowe Uczestników konkursu i ich rodziców / opiekunów prawnych będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją konkursu (w tym umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych stronach internetowych Administratora).

 6. Dane osobowe Uczestników konkursu (w tym wizerunek) oraz ich prace konkursowe, mogą zostać przekazane lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5.

Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail), wideo (np. YouTube) oraz udostępniających platformy społecznościowe (np. Facebook).

 1. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.

 2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 4. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 6).

 5. Uczestnik Konkursu (rodzice / opiekunowie prawni) zapewnia, że:

  1. posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na pracach konkursowych na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,

  2. zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe,

  3. w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Konkurs Literacki: Gołdap – bliska sercu
Konkurs Literacki: Gołdap – bliska sercu
Konkurs Literacki: Gołdap – bliska sercu

Komentarze  Brak komentarzy