OGŁOSZENIA

Kolejne rozszerzenie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach tarczy antykryzysowej – nie przegap !

Pieniądze, kasa, 200 złotych,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi działający w imieniu Starosty Gołdapskiego na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192) ogłasza od dnia 23.07.2021 r. do 30.09.2021 r. nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.

Z dotacji skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy:

zaliczani są do mikro i małych przedsiębiorców zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień składania wniosku,
mieli co najmniej 40% spadek przychodów odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona maksymalnie pięciokrotnie. Dotacja w wysokości do 5 000 zł jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Wnioski o przyznanie dotacji składać można wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę: www.praca.gov.pl