OGŁOSZENIA

Kiedy nowy Burmistrz przejmie stanowisko w Gołdapi?

Za nami wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy nie obdarowali ponownie kredytem zaufania Tomasza Luto. Po niemal 10 latach przyszedł czas na zmianę lokalnej władzy. Podczas drugiej tury wyborcy wybrali Konrada Kazanieckiego na nowego Burmistrza Gołdapi. Co dalej?

Przed nami ślubowanie nowego Burmistrza wraz z radnymi.

– usłyszymy już niebawem.

I Sesja Rady Miejskiej została zaplanowana na 7 maja br. na godzinę 12:00. Według harmonogramu ma się wówczas odbyć:

  • ślubowanie Burmistrza;

  • ślubowanie radnych Rady Miejskiej;

  • wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej przez radnych Rady Miejskiej.

Nowy Burmistrz rozpocznie swój pięcioletni urząd od momentu ślubowania. Obligatoryjnie będzie musiał wybrać swojego zastępcę. Zastępca nie musi być wyłoniony na podstawie konkursu. Burmistrz może dokonać wyboru sam, według własnych przekonań i uznania.

Zastępcą może zostać kandydat, który spełnia poniższe wymogi: 

 • jest obywatelem polskim;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie wyższe oraz przewidziany w ustawie staż pracy (6 lat).

 

Kandydat nie może także pozostawać z Burmistrzem w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.