OGŁOSZENIA

Jak wygląda sytuacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w gminie Gołdap?

????????????????????????????????????

W dniu 05.02.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Gołdapi wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Wniosek zawiera pięć pytań:

  1.  Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiana bezdomnych zwierząt? 
  2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zaleceń zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom? 
  3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2020 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
  4. Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
  5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r. 

Urząd Miejski w Gołdapi w odpowiedzi na złożony wniosek poinformował, że: 

Odpowiedz na pytanie 1 i 2 

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości J. Brzeziński, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap – prywatne schronisko dla psów wykonujące również usługę odławiania (umowa 4-letnia) – stała mowa ze schroniskiem;

Odpowiedz na pytanie 3

Do schroniska odłowiono 26 psów, przekazano do adopcji 24 psy.

Odpowiedz na pytanie 4 

  433 684,55 zł 

Odpowiedz na pytanie 5

Skany treści umów w załączniku