OGŁOSZENIA

Dzięki dotacjom udało się zakupić komputery, zorganizować wycieczki, dofinansować pracodawców

Projekt bez tytułu - 2023-02-03T104439.022

W 2022 roku Gminie Gołdap udało się pozyskać prawie 3 miliony dodatkowych środków na realizację projektów:

  • „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Łącznie
    na obszarze Gminy Gołdap pozytywnie zakwalifikowanych do programu zostało 1043 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania. Program współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 2 656 137,00 zł.
  •  w 2022 roku w ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę-edycja Jesień 2022″ uczniowie szkół z terenu naszej gminy wzięli udział w 11 wycieczkach i zwiedzili w sumie 7 większych miast Polski. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 79 972,00 zł.
  • Gmina Gołdap, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku, otrzymała w sumie 132 342,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łącznie dofinansowano 6 pracodawców, którzy zatrudnili ogółem 17 młodocianych pracowników. Środki przekazano z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  •  „Wyprawka szkolna”, w ramach tego Rządowego projektu Gmina Gołdap otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy. Łączna kwota z Rządowego programu pomocy w roku 2022 wyniosła 5 271,79 zł.
  • „Dotacja podręcznikowa”, w 2022 roku Gmina Gołdap otrzymała dotację celową
    za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 173 388,85 zł. Za uzyskane środki zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych w gminie Gołdap.