OGŁOSZENIA

Do gołdapskiego starostwa wpłynęło pierwsze zgłoszenie budowy domu bez pozwolenia do 70m2!

W ramach Polskiego Ładu 3 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domu bez pozwolenia na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy.

Inwestor może zbudować dom o powierzchni zabudowy (po obrysie) wynoszącej do 70 m2.

Na każde 500 m2 działki można postawić jeden taki dom. Budynek musi być wolnostojący i może mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Taki obiekt można wznieść wyłącznie na własne potrzeby, a więc nie np. na wynajem.

Budowę domu można zgłosić do powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu budowlanego, a także elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo. Dostępna jest pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl

Co ważne -Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez inwestora budowy, a do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Ciekawostką jest to, że projekty domów do 70 m kw. już niebawem będą dostępne za darmo. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów budowlanych.

Aktualnie wykonanie takiej konstrukcji to koszt w przedziale od 100 do  200 tysięcy złotych. Wiele oczywiście zależy od indywidualnych preferencji projektu.
Ceny te mogą jednak wzrosnąć, gdyż aktualnie widać tendencje w tym kierunku wynikające m.in. z postępującej inflacji i wyższych cen materiałów.

Budowę domu o pow. do 70,00 m2 można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia – przedkładając do organu architektoniczno-budowlanego komplet wymaganych dokumentów, tj.:

· projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów),

· oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

· decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

· oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

· oświadczenie inwestora, że:

a)przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,

b)dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Gołdapi, jak wygląda sytuacja i zainteresowanie tematem budowy domu bez pozwolenia do 70m2 w naszym mieście.

W odpowiedzi od Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Łukasza Kacprzyka czytamy, że w powiecie gołdapskim do dnia 25.01.2022 r. dokonano 1 (jednego) zgłoszenia budowy domu bez pozwolenia według nowych przepisów.

Jak sam przyznaje:

„Zainteresowanie budową takich domów było przed wejściem w życie ustawy. Obecnie nie zaobserwowaliśmy zainteresowania tym tematem.”

Niebo w Gębie
PK Serwia
Fotowoltaika
Drzewka Perfekt Abies
Proniek
Eko-pal
Rostek, Rawinis
Rol-Masz
Ubezpieczenia