OGŁOSZENIA

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wczorajszej (27.06) sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności i celowości, zapoznając się także z oceną dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za 2022 rok 12 głosami ,,za”, przy 3 przeciw. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 10 radnych, przy 5 głosach przeciw.

Podczas LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi obradowano również nad raportem o stanie Gminy Gołdap za rok 2022. Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

Raport podany jest do wiadomości publicznej i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

https://bip.goldap.pl/pl/1289/33663/zarzadzenie-nr-194-v-223-burmistrza-goldapi-z-dnia-31-maja-223-r-w-sprawie-przedstawienia-raportu-o-stanie-gminy-goldap-za-222-rok.html?

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Proniek
Sauna
PK Serwis 2023
Eko-pal
Rol-Masz
Beauty Space