OGŁOSZENIA

Budżet Gminy Gołdap uchwalony!

526
Dziś (28 grudnia 2021 r.) odbyła się ostatnia już w tym roku sesja Rady Miejskiej. Przyjęto na niej budżet na 2022 rok.
Przyjęto zaproponowany przez Burmistrza Gołdapi budżet gminy na 2022 r.
  • 11 głosami za
  • 1 przeciw
  • 2 wstrzymujących się
Budżet przewiduje dochody na poziomie 97 milionów złotych
Zgodnie z przyjętymi zapisami dochody budżetu gminy mają wynieść 97.039.721,04 zł, z tego dochodu bieżące w wysokości 88.111.642,18 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8.928.078,86 zł
Wydatki natomiast zaproponowano na poziomie 108.591.492,69 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 91.504.561,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.086.931,49 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 11.551.771,65 zł ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.692.469,99 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.359.301,66 zł.
Sesja jak każda inna do samego końca nie obyła się bez sprzeczek pomiędzy zazwyczaj jednym radnym,a Burmistrzem oraz innymi uczestnikami spotkania.