OGŁOSZENIA

Budynek po kasynie wojskowym będzie na sprzedaż? Gmina zamierza go kupić? Spytaliśmy…

1254689

Jakiś czas temu otrzymaliśmy nieoficjalną informację o tym, że budynek po byłym kasynie już jest (lub będzie) na sprzedaż.

W związku z tym wystosowaliśmy do Gminy Gołdap zapytanie, w którym spytaliśmy, czy gmina podtrzymuje, że chciałaby zakupić budynek, czy omawiano już jakieś szczegóły dotyczące zakupu oraz ile gmina byłaby w stanie przeznaczyć na odkupienie zabytkowego budynku.

W odpowiedzi Gminy czytamy, że do chwili obecnej właściciele zabytkowego budynku po byłym kasynie wojskowym nie złożyli Gminie Gołdap żadnej propozycji sprzedaży nieruchomości.

Jednocześnie Gmina Gołdap informuje, że w połowie 2020 r. ta zabytkowa nieruchomość była przedmiotem rozważań formalno-prawnych dotyczących między innymi:

-oceny stanu technicznego obiektu;
-ewentualnego sposobu zagospodarowania obiektu;
-przyszłych kosztów remontu oraz eksploatacji itp.

Burmistrz Gołdapi zorganizował 3 sierpnia 2020 roku spotkanie w wyżej wymienionej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olecku, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Radni Rady Miejskiej, Przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Gołdapi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Natomiast zaproszeni właściciele przedmiotowej nieruchomości nie uczestniczyli w spotkaniu.

Na spotkaniu omówiono między innymi wszelkie aspekty prawne dotyczące nieruchomości w zakresie prawa budowlanego i nadzoru budowlanego, a także w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapoznali zebranych z podejmowanymi działaniami, a dotyczącymi między innymi nakładania konkretnych zaleceń na właścicieli obiektu zabytkowego. Na spotkaniu nie wypracowano konkretnych propozycji dotyczących ewentualnego sposobu wykorzystania obiektu.

W związku z powyższym w budżecie gminy na 2022 rok nie zostały przeznaczone środki finansowe za zakup budynku po byłym kasynie.