OGŁOSZENIA

31 stycznia mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

Nr konta: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 – z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

https://www.goldap.pl/pl/229/33016/oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-za-222-rok.

 

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej
wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego
zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie zezwolenie wygasa
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wobec powyższego prosimy o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.